Partner van de professional en de groothandel
Verkoopsvoorwaarden
 
Garanties
De garantie op onze producten, is een garantie van de fabrikant. Ze beperkt zich tot het herstellen of vervangen van het defecte artikel. Een eventuele retour van defekte artikelen is op kosten van de klant.
De datum waarop de garantie ingaat (datum van levering) wordt bij een herstelling of een vervanging niet gewijzigd. Desalniettemin geven wij 1 maand garantie op onze herstellingen.
 
Prijzen en Levering
Alle prijzen zijn uitgedrukt in € (euro). Het gaat altijd om netto prijzen, exclusief btw en met de korting reeds afgetrokken. Als het kortingspercentage gewijzigd zou worden, in de hoogte of de laagte, dan worden de prijzen onmiddellijk aangepast. Alle prijzen zijn richtprijzen die op elk moment gewijzigd kunnen worden. Alleen de officiŽle prijslijst, op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij De Witte SA, is geldig.

Verzendingskosten :

Elke bestelling van 500 € (euros) of meer wordt franco geleverd in BelgiŽ, Luxemburg, Frankrijk (France mťtropolitaine), Nederland.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen echter ook bestellingen van minder dan 500 € (euros) franco geleverd worden in BelgiŽ en Luxemburg.
Voor elke andere bestemming of voor bestellingen van minder dan 500 € (euros) zal er een bepaald bedrag gefactureerd worden aan de klant, afhankelijk van het aantal collis, de bestemming en het gewicht van de bestelde goederen.
De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertraging bij levering geeft geen recht op schadevergoeding, behoudens expliciete vermelding.
 
Transport
De bestellingen worden over het algemeen verstuurd via transportbedrijven.
Het transport gebeurt op risico van de bestemmeling. In geval van schade dient de bestemmeling dit te noteren op de leveringsbon van de transporteur. Het volgende dient gepreciseerd te worden :
 • Het aantal beschadigde of ontbrekende collis
 • De exacte benaming van de beschadigde of ontbrekende artikelen
Deze gegevens dienen dezelfde dag meegedeeld te worden, per brief, fax of e-mail aan :
  De Witte N.V.
  t.a.v. Caroline VAN WIELE
  Kluizenmeersen, 7
  9170 Sint-Gillis-Waas
  BELGIE

  E-mail : caroline@dewitte.biz

  Fax : +(32) 03 766 46 84
 
Betalingsvoorwaarden
De betalingen dienen op voorhand of contant te gebeuren, zonder korting, behoudens anders overeengekomen.
De Witte NV blijft eigenaar van de door hem geleverde goederen of producten tot wanneer de koper zijn verplichtingen tegenover De Witte NV volledig heeft nagekomen.
Elke op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 18 % opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euros.
 
Klachten
De klachten zijn zonder waarde indien zij niet per aangetekende brief worden overgemaakt, uiterlijk 8 dagen na de ontvangst van de goederen. Klachten dienen overgemaakt te worden aan :
  De Witte N.V.
  t.a.v. Caroline VAN WIELE
  Kluizenmeersen, 7
  9170 Sint-Gillis-Waas
  BELGIE
 
Omruiling of terugbetaling
De klant heeft 7 dagen tijd, vanaf het moment dat hij de goederen ontvangt, om de bestelling te annuleren. Eens deze termijn verstreken, wordt de bestelling als aanvaard beschouwd.

In de periode van 7 dagen na ontvangst van de goederen, verbindt De Witte NV er zich toe de artikelen, die niet beantwoorden aan de bestelling, terug te nemen en te vervangen
 
Toepasselijk recht en geschillen
De Witte NV verbindt er zich toe de wet van 8 december 1992, die betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, te respecteren. Alle gegevens die via deze site worden uitgewisseld zullen alleen commercieel door De Witte NV gebruikt worden.

De Belgische wet van 25 mei 1999 die sectie 9 wijzigt van de wet op de handelspraktijken van 14 juli 1999, met betrekking tot de verkoop op afstand, is toepasselijk op deze site.

Door het gebruik van deze site erkent de klant de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op deze site.

Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van de verkoper.
 
Openingsuren
Wij staan ter uwer beschikking van maandag tot vrijdag, van 8 u 30 tot 17 u.
Aarzel niet contact op te nemen met onze commerciŽle dienst als u informatie nodig heeft.
Wij staan u met plezier te woord.

De Witte N.V.
Kluizenmeersen 7
9170 Sint-Gillis-Waas
BELGIE
Ondernemingsnummer : BE0438273615 RPR Sint-Niklaas
De Witte NV  -  Kluizenmeersen  7  -  B-9170 Sint-Gillis-Waas  -  BelgiŽ  -  Tel nr.  : (+32) 03 766 46 83  -  Fax nr.  : (+32) 03 766 46 84  -   E-Mail : info@dewitte.biz